// 1

Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ)
- ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ -

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και να
εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε υποβολή αιτήσεων. Οι πιστοποιημένοι Φ.Π.Γ.Σ. εντάσσονται στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.), το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

 • Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ
 • Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία – Αξιολόγηση:
  • 1η Περίοδος: 30/03/2021 έως 31/05/2021
  • 2η Περίοδος: 30/03/2021 έως 01/11/2021
 • Δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΔΩ
// 2

Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α

To ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tα προγράμματα ΕΣΠΑ αφορούν σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που επενδύουν στην ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, εκπαίδευση κτλ.

Προγράμματα Προσκλήσεις:

 • Περιφερειακά
 • Τομεακά
 • Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
// 3

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηεταιρεία παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σε συνεργασία με τον πελάτη συντάσσει το επιχειρησιακό του σχέδιο εξασφαλίζοντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία σύμφωνα με τη δυναμικότητα και το προφίλ του.

Το ανθρώπινο δυναμικό αναλαμβάνει την υποβολή και παρακολούθηση της αίτησης στήριξης του παραγωγού στα μέτρα του ΠΑΑ συμπεριλαμβανομένου τα αιτήματα πληρωμής για την ορθή υλοποίηση της επένδυσης.

Μέτρα ΠΑΑ:
Υπόμνημα:  ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ | ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ | ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
// 4

Εθνικός Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Νέος κύκλος του Αναπτυξιακού Νόμου ΕΝΕΡΓΟ έως 30 Οκτωβρίου 2020

ΟΑναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση/εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση της παραγωγικής μίας διαδικασίας ή/και προϊόντος. Αφορά: Επενδύσεις Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων με ενισχύσεις έως 55% για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών. Προϋπολογισμός: έως 500.000 ευρώ. Δικαιούχοι: Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Ατομική επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Εμπορική εταιρία, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Ενδεικτικά αναφέρονται επιλέξιμοι τομείς όπως:
 • Επενδύσεις στη Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
 • Επενδύσεις στον Πρωτογενή τομέα
 • Επενδύσεις στον Τουρισμό
 • Επενδύσεις στην Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων
 • Επενδύσεις στην Παραγωγή, Διανομή και υποδομές Ενέργειας
 • Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων
// 5

Αναγνώριση ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ

Σχετική Νομοθεσία

 • Με τον Καν. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» έχουν συγχωνευτεί οι κανονισμοί 510/2006 και 509/2006 σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο.
 • Με τον Καν. 668/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. 1151/2012 «για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων»
 • Στην Ελληνική νομοθεσία το ΦΕΚ (Αρ.φύλλου 406/Β/2007) αφορά τα προϊόντα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. ενώ το ΦΕΚ (Αρ.φύλλου 4980/Β/2018) τροποποιεί και ουσιαστικά συμπληρώνει το ΦΕΚ 406/2007 σχετικά με τα προϊόντα Ε.Π.Ι.Π.

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ,  καθώς και όλη τη διαδικασία από την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας του προϊόντος μέχρι και την τελική καταχώρηση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι είναι

Η καταχώρηση αγροτικών προϊόντων ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) – Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) – Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) αποτελεί ένα καθεστώς προστασίας των γεωργικών προϊόντων, που έχει θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη διαφοροποίηση και την προβολή των γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά.
Η καταχώρηση αγροτικών προϊόντων ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) – Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) – Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) είναι μία διαδικασία που υλοποιείται αρχικά σε εθνικό επίπεδο με την υποβολή της αίτησης καταχώρισης και του συνοδευτικού φακέλου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εν συνέχεια σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο με την τελική αξιολόγηση του αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε οποιαδήποτε ομάδα παραγωγών, οι  οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο και επιθυμούν  την αναγνώριση και την καταχώρηση του αγροτικού τους προϊόν ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.

Σήμανση

Τα προϊόντα, τα οποία έχουν περάσει ολοκληρωμένη την διαδικασία και έχει καταχωρηθεί η ονομασία Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δικαίωμα της αντίστοιχης σήμανσης στο καταχωρημένο προϊόν τους. Οι αντίστοιχες σημάνσεις είναι:

ΠΟΠ, Π.Ο.Π., Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, Ε.Ε., ΕΕ
Σήμανση ΠΟΠ

Π.Ο.Π. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

P.D.O. Protected Designation of Origin

 

ΠΓΕ, Π.Γ.Ε., Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, Ε.Ε., ΕΕ
Σήμανση ΠΓΕ

Π.Γ.Ε. Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

P.G.I. Protected Geographical Indication

 

ΕΠΙΠ, Ε.Π.Ι.Π., Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα, Ε.Ε., ΕΕ
Σήμανση ΕΠΙΠ

Ε.Π.Ι.Π. Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα

T.S.G. Traditional Speciality Guaranteed

Διαδικασία που ακολουθείται σε συνεργασία με τους αιτούντες κατάθεσης φακέλου, για την καταχώριση ονομασίας Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π.

 1. Ορίζεται ποιο θα είναι το προϊόν για το οποίο θα προετοιμαστεί η σύνταξη του φακέλου κατάθεσης αίτησης για καταχώριση.
 2. Ορίζεται ποια κατηγορία καταχώρησης ονομασίας θα διεκδικηθεί.
 3. Ορίζεται με σαφήνεια η περιοχή και τα όρια της, στην οποία αιτούμαστε να έχει την διεκδίκηση της ονομασίας προέλευσης του προϊόντος.
 4. Πραγματοποιούνται συνεντεύξειςαναζήτηση στοιχείων, ιστορικών δεδομένων,  βιβλιογραφικών αναφορών, διαδικτυακών αναφορών, εργαστηριακές αναλύσειςσύνταξη των τελικών απαιτούμενων εγγράφων τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο κατάθεσης του προϊόντος, αναλόγως την κατηγορία ονομασίας που έχουμε επιλέξει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
 5. Αποστέλλεται ο φάκελος με την τελική μορφή τουστην ομάδα που έχει αιτηθεί την ονομασία καταχώρησης και για την λήψη των αντίστοιχων υπογραφών.
 6. Κατατίθεται ο φάκελος μαζί με όλα τα συνημμένα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ε.Π.Ι.Π., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και την σειρά του σχετικά με άλλες καταχωρήσεις ονομασίας.
 7. Με τον έλεγχο του φακέλου από το αντίστοιχο τμήμα, πραγματοποιείται συνεργασία με την Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας για την τελική μορφή του φακέλου και των τεκμηρίων του.
 8. Με την πλήρη ολοκλήρωσή του, μέρος του φακέλου από την Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να υπάρξει δημοσιοποίηση της διεκδίκησης και την ύπαρξη τυχόν ενστάσεων από άλλους παραγωγούς ή περιοχές, σε εθνικό επίπεδο.
 9. Μόλις σε εθνικό επίπεδο, έχουν διαλευκανθεί οι ενστάσεις ή δεν υπάρξουν ενστάσεις τότε ο φάκελος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 10. Μέρος του φακέλουδημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να υπάρξει δημοσιοποίηση της διεκδίκησης μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ύπαρξη τυχόν ενστάσεων από άλλες χώρες, παραγωγούς ή περιοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 11. Μόλις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν διαλευκανθεί οι ενστάσεις ή δεν υπάρχουν ενστάσεις τότε υπάρχει στο προϊόν καταχώρηση προστατευόμενης αντίστοιχης ονομασίας.

// Στείλτε μας την ερώτησή σας

Χρειάζεστε πληροφορίες;