Νέα

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α.

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα η Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα για επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές,σωληνώσεις,αντλίες κτλ) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση, εκσυχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων και πηγαδιών, φωτοβολταικό σύστημα για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης.

H  ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως το 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού και καθορίζεται από τον τόπο μόνιμης κατοικίας, την κατάσταση του υδατικού συστήματος από το οποίο εξυπηρετείται το σημείο υδροληψίας, το ποσοστό δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος όπως αυτό προσδιορίζεται σε σχετική μελέτη, την ηλικία του δικαιούχου κάτω των 41 ετών ή την ένταξή του στο μέτρο Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία, τη συλλογικότητα της επένδυσης (δείτε σχετικά).

Το SynField είναι μία ολοκληρωμένη λύση άρδευσης η οποία είναι επιλέξιμη δαπάνη της Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». Περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δίκτυο μετεωρολογικών δεδομένων, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης και σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και
προγραμματισμού.

Το SynField έχει εγκατασταθεί με επιτυχία σε περισσότερες από 8 χώρες.

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το διάστημα 11/5/2021 με 15/07/2021 και ώρα 13.00.