Νέα

Eυφυείς Λύσεις Γεωργίας

Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου 2021 το ειδικό αφιέρωμα “Eυφυείς Λύσεις Γεωργίας” της Agrenda. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις και εφαρμογές έξυπνης γεωργίας οι οποίες αποτελούν χρήσιμα εργαλεία του παραγωγού για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονη εξοικονόμηση εισροών στην γεωργική του εκμετάλλευση. Μία από τις λύσεις αποτελεί και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης άρδευσης, λίπανσης και […]

Νέα

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α.

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα η Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος». Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα για επενδύσεις σε αρδευτικά συστήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές,σωληνώσεις,αντλίες κτλ) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση, […]